Zakres robót

Odcinek Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem)
z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi nr 19


Projekt i budowa obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie obejmującym:
  • budowę drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej DK66,
  • węzły drogowe: Bielsk Podlaski Północ, Bielsk Podlaski Zachód,
  • Obwód Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi (w rejonie węzła Bielsk Podlaski Zachód przy istniejącej drodze krajowej DK66),
  • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową S19 i drogą krajową DK66,
  • budowę dróg innych niż droga ekspresowa S19 i droga krajowa DK66, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
  • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S19,
  • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
  • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,
  • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową S19,
  • utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
  • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej S19 i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową S19,
  • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
  • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej DK66, ekrany przeciwolśnieniowe,
  • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej S19 i drodze krajowej DK66 zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej DK66 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
  • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
  • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
  • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
  • oświetlenie drogowe,
  • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
  • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
  • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
  • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,
  • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
  • System Zarządzania Ruchem,
  • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: właściwości gruntów, skał i materiałów; przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża); wartości granicznych odkształceń; wymagań określonych w polskich normach;
  • Wykonawca musi pisemnie uzgodnić rozwiązania projektowe na styku z Wykonawcami nowoprojektowanych sąsiednich odcinków drogi ekspresowej S19. Na granicach styków sąsiadujących odcinków muszą być zachowane elementy geometrii z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tj. rzędne, pochylenia podłużne i poprzeczne. Elementy łuków pionowych i poziomych nie mogą przechodzić na odcinek sąsiedni. Zamawiający dopuści jednak inne rozwiązanie uzgodnione z Wykonawcą sąsiedniego odcinka, ale nie będzie ono powodować zmiany ceny kontraktowej.
 4. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 5. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 6. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej nr 66 do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej nr 66 do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 7. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 8. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 9. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Projektowane parametry drogi ekspresowej S19
Przekrój budowany 2 x 2
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami Min. 5 m
Prędkość projektowa 120 km/h
Pas awaryjny 2,5 m
Kategoria ruchu KR 6
Obciążenie nawierzchni 11,5 t/oś